JS Consultancy Holding B.V. (hierna: JS Consultancy) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

JS Consultancy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door JS Consultancy of door U aan JS Consultancy via een website van JS Consultancy of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt JS Consultancy geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens JS Consultancy via deze website.

JS Consultancy aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Privacy Verklaring van JS Consultancy is niet van toepassing op deze websites van derden.

Indien informatie die op de website van JS Consultancy is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. JS Consultancy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze Website en de vormgeving van deze Website (‘de Gegevens’) zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JS Consultancy. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze Website is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JS Consultancy nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van JS Consultancy slecht verdraagt met de naam en reputatie van JS Consultancy, haar diensten en producten of de inhoud van haar Website.

De woord- en beeldmerken op deze Website zijn van JS Consultancy en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JS Consultancy of de desbetreffende licentiegever.

 

© 2016 JS Consultancy, 5 september 2016, alle rechten voorbehouden