Teamleider Control en Advies Sociaal Domein

Algemene informatie

Werken in de jongste grote stad van Nederland. Wie wil dat nu niet? Almere is in meer dan 40 jaar tijd uitgegroeid tot een kleurrijke stad met ruim 200.000 inwoners. Een aantrekkelijke en goed bereikbare stad. De medewerkers van de gemeente Almere werken hard en er is een grote betrokkenheid en passie voor de stad.

De gemeente Almere is volop in ontwikkeling. In april 2017 is het veranderplan ‘met hart voor de stad’ gepresenteerd, dat gericht is op het versterken van samenhang en slagvaardigheid om te voldoen aan de eisen die de samenleving en het politieke bestuur stellen. In het kader hiervan kreeg de afdeling Financiën en Control een nieuwe positie.

Afdeling Financiën en control
De afdeling Financiën en Control (ca. 100 fte) is recent gevormd. Planning en Control was tot voor kort gepositioneerd volgens de principes van het dienstenmodel. De gemeente brede opgaven waar Almere voor staat vragen om meer centrale sturing, meer integraliteit en een grotere slagvaardigheid. Met ingang van 1 januari jl. is het dienstenmodel opgeheven en zijn alle financiële functies daarom geconcentreerd.

De afdeling staat voor het versterken van hoogwaardige strategische advisering en het leveren van aantoonbaar toegevoegde waarde aan de business. De rol die de afdeling Financiën en Control wil vervullen is die van sparringpartner voor management en bestuur. Een positieve criticaster, die onafhankelijk en betrokken is en gevraagd en ongevraagd adviseert, opdat de business wordt verstrekt.

De afdeling omvat een zestal teams waaronder de teams Advies & Control voor de domeinen Ruimte, Sociaal en Bedrijfsvoering alsmede Audit, Concernfinanciën en Financiële Administratie. De medewerkers van Control & Advies zijn in de nieuwe structuur de hoogwaardig strategische adviseurs van de business.

Binnen de nieuwe afdeling Financiën en Control is een vacature van Teamleider Advies & Control domein Sociaal.

Functie informatie

Samen met de Afdelingsmanager en de vijf teamleiders van de teams Control & Advies Ruimte en Bedrijfsvoering alsmede Audit, Concernfinanciën en Financiële Administratie vormt de teamleider het management team van de afdeling Financiën en Control. De teamleider legt verantwoording af aan de Afdelingsmanager.

De Teamleider geeft hiërarchisch leiding aan ca. 15 fte. Hij/zij is de aanstichter en stimulator van de doorontwikkeling van het team naar hoogwaardig strategische adviseurs. De teamleider is de teamcoach. Samenwerken, talent ontwikkelen, kwaliteit uitdragen, eigenaarschap, integraal denken en pro-actief handelen is waar het binnen het team om gaat.

De Teamleider is verantwoordelijk voor het initiëren en beheersen van de (toekomstige) veranderingen, zodat er volgens de principes van Business Control wordt gestuurd.

De medewerkers van het team zijn zelfstandige professionals op het vakgebied van Control. Meedenken en adviseren in mogelijkheden zijn onder andere hun primaire taakstelling en uitdaging.
Hiertoe werken zij continue aan de verbinding tussen control en management en voeren de sturing en verantwoording op beleid en middelen uit.

De opdracht
De gemeente brede opgave biedt de teamleider de kans om zijn/haar team op een hoger strategisch en operationeel niveau te brengen. De teamleider initieert en stimuleert hiertoe de constructieve samenwerking binnen het team alsmede binnen de organisatie breed.

Hij/zij vervult tevens de rol als domeincontroller en geeft vorm aan het sturings- en verantwoordingsproces. De business wordt aldus ondersteund om efficiënt en effectief de doelstellingen van de afdeling te bereiken.

De teamleider heeft een toetsende rol met betrekking tot de doeltreffendheid, doelmatig-, en rechtmatigheid van de ingezette middelen die het management van het domein ter beschikking heeft gekregen.

De teamleider heeft aantoonbare ervaring met het sociaal domein, houdt dit actueel en deelt het met de medewerkers.

Opgaven zijn:

 • Leiding geven aan een team professionals en sturing geven aan noodzakelijke verandering.
 • Sturen op de doorontwikkeling van teamleden naar hoogwaardig strategisch adviseurs.
 • Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het teamplan en voor de organisatieontwikkeling van het team.
 • Sturen op de verbinding met de andere teams van de afdeling Financiën & Advies en met de collega’s in de lijnorganisatie, afdelingsmanagers, directie en wethouders.
 • Leiding geven c.q. deelnemen aan projecten en participatie in relevante netwerken.
 • Initiëren van vernieuwing op het vakgebied en verantwoordelijk voor de reguliere Planning en Control cyclus, de informatievoorziening en het risicomanagement van het domein.
 • Sparringpartner zijn van de afdelingsmanagers en directie op het gebied van beheersing van de processen en de bedrijfsvoering van het domein.

Wat wij vragen

Je bent de krachtige verandermanager die medeverantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van de afdeling. Je fungeert als de verbinder binnen het team alsmede organisatie breed. Het belang van de afdeling en de gemeente staan voorop. Coachen, samenwerken en resultaatgericht handelen zijn hierin onderscheidende competenties. Je neemt jouw team mee in de noodzakelijke verandering.

Je functioneert op academisch werk- en denkniveau, hebt een opleiding tot controller gevolgd en ruime ervaring op het vakgebied financiën en control in het sociaal domein.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Coachen.
 • Samenwerken.
 • Resultaatgericht handelen.
 • Overtuigen.
 • Enthousiasmeren en inspireren.
 • Politiek-bestuurlijk handelen.

Wat wij bieden

De functie is ingeschaald in schaal 14 max. € 6.574,- per maand op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast is er een IKB (Individueel Keuze Budget) ten hoogte van 16,3% van het bruto jaarsalaris van toepassing.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 9 en 10.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen medio maart plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Santje Schaap, 06-51579101