Directeur Sociaal Domein

Algemene informatie

De gemeente Zwolle staat midden in de stad en regio. Een stad en regio die sterk groeien en veel ambities hebben. Zwolle is één van de snelst groeiende steden van het land. De regio Zwolle wil uitgroeien tot de vierde economische topregio in Nederland. Die schaalsprong vraagt het nodige van de gemeentelijke organisatie.

In Zwolle geloven ze dat het leven beter wordt als er met elkaar opgetrokken wordt. Ze zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met de 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

De stad staat voor grote opgaven om de leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, hervorming van het sociaal domein en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor hun vernieuwende manier van samenwerken. Ze vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Een stad waar mensen centraal staan en waar er voor elkaar gezorgd wordt. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen ze dat in Zwolle.

Organisatie
Sinds 2016 kent de gemeente Zwolle een netwerkmodel waar binnen en buiten aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overvloeien. De organisatie telt 1100 ambtenaren verdeeld over 26 afdelingen. In het Sociaal Domein werken 365 medewerkers binnen de afdelingen maatschappelijke ontwikkeling, inkomensondersteuning en de sociale wijkteams. Daarnaast is er een belangrijke samenwerkingsrelatie met Tiem: het Zwolse arbeids-ontwikkelbedrijf dat de uitvoeringsorganisatie is van de participatiewet. De cultuur van de gemeente Zwolle is te typeren als informeel en dynamisch. Medewerkers krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid.

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich volgens de uitgangspunten van “Op Koers”, waarin opgavegericht werken, professioneel partnerschap, innovatie en gastvrijheid de 4 pijlers zijn. Als directielid maak je deel uit van het Managementteam Zwolle (MTZ) dat collectief verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, strategie en aansturing van de ambtelijke organisatie. Je denkt mee en draagt actief bij aan de strategievorming van de gemeente en de portefeuilles van de collega-MTZ-leden. Dit zorgt voor betrokkenheid en verbinding tussen de verschillende aandachtsgebieden. Van jou wordt verwacht dat je de impact kan inschatten van de schaalsprong die de gemeente wil maken op het sociale domein en dat je hierop kan anticiperen en visie ontwikkelt.

Het MTZ bestaat uit de Gemeentesecretaris / Algemeen directeur en vier directeuren met ieder hun eigen aandachtsgebied. Daarnaast heeft ieder MTZ-lid een domein met een aantal afdelingen onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Deze zijn opgesplitst naar de domeinen dienstverlening, fysiek en sociaal. In deze functie is de directeur samen met de afdelingshoofden verantwoordelijk voor het sociaal domein.

Hervorming sociaal domein
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. De komende periode staat de hervorming van het sociaal domein centraal. De gemeente Zwolle wil toe naar een toekomstbestendige sociale stad en wil dit bereiken door de eigen context van de inwoner te versterken. De hervorming vindt plaats langs diverse sporen, waaronder; de sociale basis, beschermd wonen, jeugd en participatie. In het ontwerp van de hervormingsagenda wordt het principe van inwoner centraal gehanteerd.

Om deze hervorming te realiseren is een andere denk- en werkwijze nodig binnen de organisatie en bij de partners die de zorg verlenen. Dit transitieproces van anders denken, ontwerpen, sturen en organiseren vraagt een nauwe samenwerking van gemeenten in de regio, samenwerkingsrelaties en zorgaanbieders. Door verandering binnen de organisaties te laten plaatsvinden worden de effecten in de stad zichtbaar.

Deze transformatie vraagt innovatie en vernieuwing van de afdelingshoofden en medewerkers, terwijl de winkel open is. Een pittige klus! Afdelingshoofden zijn ambtelijk opdrachtgever voor de hervormingsagenda. Als directeur heb je een cruciale rol om deze interne en externe ontwikkeling samen met de afdelingshoofden te transformeren en te faciliteren.

Functie informatie

De gemeente Zwolle zoekt een directeur voor een periode van 3 jaar. Een directeur die een bijdrage levert aan de hervormingsagenda en die deel uitmaakt van het MTZ. Deze periode van drie jaar heeft te maken met de hervormingsagenda en met organisatieontwikkelingstrajecten die van invloed (kunnen) zijn op de samenstelling en grootte van het MTZ.

Als directeur sociaal domein ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van de hervormings- agenda. Je geeft op verbindende en inspirerende wijze sturing op dit programma. Naast inhoudelijke beweging is de hervormingsagenda ook een vehicle voor de interne organisatieontwikkeling. Je hebt visie op veranderen en faciliteert verandering op een wijze waardoor de verander- en innovatiekracht van de eigen organisatie wordt versterkt. Je speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en borgen van het opgavegericht en integraal werken binnen het sociaal domein. Je stimuleert een natuurlijke samenwerking door het verbinden van de opgaven over de verschillende domeinen heen. Je signaleert vroegtijdige, belangrijke ontwikkelingen vanuit de samenwerkingspartners en bent een belangrijke speler in de regio voor het vormen van beleid voor zowel Zwolle als regionaal. Je stuurt op samenhang van thema’s en samenwerkingsrelaties richting partners en bestuur.

Als directeur wordt er van je verwacht dat je onafhankelijk en rolvast adviseert richting bestuur. Daarbij laat je de politieke afweging bij het bestuur en weet je de vertaalslag te maken naar de ambtelijke organisatie.

Als directeur heb je een cruciale rol om deze interne en externe ontwikkeling samen met de afdelingshoofden (die ambtelijke opdrachtgever zijn) te transformeren en te faciliteren. Je stimuleert en faciliteert de ontwikkelbehoefte van leidinggevenden als individu en weet het managementteam met een nieuwe impuls naar een hoger niveau te tillen.

Wat wij vragen

Je herkent je in het volgende profiel:

  • Goede samenwerkingspartner op alle niveaus en een stevige sparringpartner voor bestuur en management
  • Onafhankelijke en rolvaste adviseur
  • Echte leider die mensen meekrijgt en lef toont
  • Een opbouwende criticaster die patroon doorbrekend durft te zijn
  • Visionair met visie op het sociale domein én met integrale blik.

Je voldoet aan de volgende criteria:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Meerdere jaren (verander)managementervaring in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Goed (op te bouwen) netwerk met regionale en landelijke partners.
  • Competenties: analytisch, resultaatgericht, communicatief zeer sterk, innovatief, verbindend en strategisch.
  • Persoonlijkheid: stevig, open, duidelijk, inspirerend, energiek.

Wat wij bieden

De functie is ingedeeld in schaal 16, maximaal € 8.426,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform de cao-gemeenten. Er is een Individueel keuze Budget van 17,05%.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 33, 34 en 35
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 3 en 4 september.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Interne kandidaten worden verzocht hun sollicitatie te richten aan JS Consultancy.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam , 06-33321986

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.