Afdelingshoofd Expertise en Advies – MT-lid

Algemene informatie

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is een Gemeenschappelijke Regeling van 15 deelnemende gemeenten en telt momenteel ca. 160 medewerkers. De organisatie ondersteunt de eigenaar-gemeenten en andere overheden in de regio Midden Nederland op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. De ODRU is door de combinatie van genoemde, gemandateerde taken ontwikkeld tot een kenniscentrum op het vlak van milieu en duurzaamheid en adviseert vanuit die expertise de gemeenten.

Werken bij de ODRU vraagt van haar medewerkers keer op keer het besef dat de gemeenten opdrachtgever zijn en dat deze de ODRU inschakelen voor het uitvoering geven aan gekozen beleid. De opdrachtnemersrol vraagt om klantgerichtheid en dienstbaarheid en tegelijkertijd ligt er bij de medewerkers de verantwoordelijkheid te bewaken dat, bijvoorbeeld bij het verstrekken van vergunningen en het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving, de regels correct worden toegepast en geïnterpreteerd.

Voor meer informatie, bezoek de site van de ODRU: www.odru.nl en/of bekijk de video: https://youtu.be/IYwAlx-frkY

Functie informatie

De ODRU is op zoek naar een manager die in staat is om op basis van zijn/ haar managementkwaliteiten de afdeling Expertise & Advies verder te brengen en zal als lid van het MT een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van de organisatie. Het MT bestaat uit 6 personen.

De afdeling Expertise en Advies bestaat uit drie clusters en telt ca. 30 medewerkers, waarin diverse specialismen gegroepeerd:

1) Cluster Bodem, Archeologie en Asbest;
2) Cluster Geluid, Lucht en Externe Veiligheid;
3) Cluster Juridische Zaken.

Specifieke taken en verantwoordelijkheid:

 • De manager is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Expertise & Advies in strategische, organisatorische, financiële en personele zin.
 • De manager is in staat om de organisatie extern te representeren en om relevante externe signalen te vertalen naar de ODRU en naar de eigen afdeling in het bijzonder.
 • Vervult de schakelfunctie tussen directie, MT en de afdeling. Draagt zorg voor informatieoverdracht in beide richtingen.
 • Is medeverantwoordelijk (adviserend) voor de te nemen MT/directiebesluiten en bestuursbesluiten en draagt mede de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering hiervan.
 • Is opdrachtgever voor afdeling overstijgende projecten of programma’s.
 • Zorgt voor de vertaalslag van organisatiedoelen naar afdelingsdoelen en de totstandkoming van afdelingsplannen en -resultaatdoelstellingen.
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van afdelingsactiviteiten conform het afdelingsplan en volgt en bewaakt de uitvoering hiervan. Signaleert eventuele achterstanden en overschrijdingen en neemt ter zake maatregelen.
 • Ziet toe op tijdigheid en de totstandkoming van heldere afdelingsrapportages.
 • Is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting van de afdeling. Signaleert tijdig knelpunten, en neemt maatregelen om knelpunten weg te nemen of op te lossen.
 • Bewaakt de resultaten in termen van tijd, bezetting, geld en kwaliteit.
 • Zorgt voor een optimaal werkklimaat waarbinnen de medewerkers kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen. Is aanspreekpunt, stuurt indien nodig aan en treedt begeleidend op.
 • Stimuleert, motiveert en bewaakt de afstemming tussen de clustercoördinatoren binnen de afdeling maar ook de gehele organisatie.
 • Voert jaarlijks de evaluatie- en planningsgesprekken met de medewerkers van de afdeling.

Wat wij vragen

WO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 5 jaar relevante werkervaring. Ook heb je reeds verantwoordelijkheid voor een afdeling gedragen, neem je de expertise mee om vakinhoudelijke professionals aan te kunnen sturen en heb je ervaring met werken binnen de publieke sector.

Functiegerichte competenties:

 1. Organisatiebewustzijn en interdisciplinair samenwerken.
 2. Strategisch en organisatorisch inzicht en overzicht.
 3. Omgevingsbewust.
 4. Resultaat- en mensgericht leiderschap.
 5. Empathisch en verbindend.
 6. Samenwerkingsgericht.
 7. Besluitvaardig en daadkrachtig.

Wat wij bieden

Bij de ODRU krijg je de ruimte om synergie te creëren tussen de ontwikkeling van het vakgebied, de organisatie en jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit zijn daarbij belangrijke elementen. De ODRU kent een informele organisatiecultuur, er is een open attitude en haar medewerkers vormen een grote, hechte eenheid.

Het betreft een fulltime functie in functieschaal 13 conform de Cao SGO. In eerste instantie gaat het om een arbeidsovereenkomst voor één jaar met de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast wordt maandelijks een Individueel Keuze Budget (IKB) opgebouwd van 17,05% van het bruto maandsalaris. Dit budget is maandelijks vrij opneembaar. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling o.a. door het volgen van opleidingen en trainingen.

Sollicitatieprocedure

Voor de 1e gesprekken bij de opdrachtgever is voorlopig maandag 22 februari gereserveerd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Een VOG is een vereiste om in dienst te kunnen treden bij de ODRU.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376.

Heb je interesse? Reageer dan snel. Bij voldoende geschikte kandidaten kan het zijn dat we de vacature vervroegd sluiten.