Verkeersveiligheid is een omgevingswaarde voor de stad

Verkeersveiligheid is een serieus issue, zo blijkt uit de aandacht in de media. Het programma De Monitor liet zien dat er een toename is van het aantal verkeersslachtoffers bij gevaarlijke kruispunten in de stad. Die toename blijkt ook uit de jaarlijkse monitor van de SWOV. Registratie van verkeersslachtoffers verdient meer prioriteit. Wat kunnen gemeenten doen met het oog op de komst van de Omgevingswet?

Toedracht en locatie verkeersslachtoffers vaak onbekend

Het aantal dodelijke en ernstige verkeersslachtoffers laat de laatste jaren een forse stijging zien. Het gaat per jaar om meer dan 600 doden en 20.000 ernstige verkeersgewonden. Een kwart houdt er blijvende schade aan over. Meer dan de helft hiervan zijn fietsers, waarvan een groot deel ouderen. Het aantal doden en gewonden onder fietsers stijgt. De meeste verkeersdoden blijken te vallen op gemeentelijke wegen, maar door een gebrekkige registratie is vaak niet bekend waar zich de gevaarlijke kruispunten en wegen bevinden. Volgens de SWOV een ongewenste situatie.

In de Omgevingswet is vastgelegd dat gezondheid integraal moet worden meegewogen met andere belangen. Toch bevat de wet en het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving geen concrete regels voor het stellen van omgevingswaarden voor verkeersveiligheid in het omgevingsplan. Dat wordt overgelaten aan gemeenten. Het omgevingsplan is overigens niet het enige instrument dat kan bijdragen aan betere verkeersveiligheid. Ook een goed samenspel met een omgevingsvisie en een programma is nodig. Indien een gemeente in zijn omgevingsvisie doelen stelt voor de verkeersveiligheid en die doelen dreigen niet te worden gehaald, dan is er een wettelijke verplichting om een programma vast te stellen. Voor een programma moeten dan wel voldoende middelen beschikbaar zijn.

Voorkomen van kip-ei discussie

Politici gaan geen concrete doelen stellen in een omgevingsvisie als die niet haalbaar zijn. Zo lang niet bekend is waar de grootste knelpunten liggen, kan ook niets worden gezegd over financieel haalbare oplossingen. De gebrekkige monitoring van verkeersslachtoffers staat het maken van een goede afweging in de weg. Bovendien is een integrale afweging van belangen nodig. Een goede doorstroming van het verkeer is zo’n belang, naast de verkeersveiligheid, gezondheid (geluid, luchtkwaliteit), kosten van beheer en ruimte voor parkeren. Hoe moeten die belangen worden gewogen? Gemeenten moeten dat nog uitvinden.

Er is een nieuwe tranche gestart met pilots omgevingsvisie. In die pilots kan worden verkend hoe doelen in de omgevingsvisie zijn te vertalen naar omgevingswaarden en regels voor verkeersveiligheid. Dat geldt ook voor een integraal afwegingskader voor verkeer en mobiliteit in de stad.