Omgevingswet: Van sectoraal naar integraal samenwerken

Hoe geeft u sturing aan deze verandering?

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeenten in ‘wat’ ze doen en ‘hoe’ ze dat doen. Het vraagt een heroriëntatie op inhoud (beleid en proces), bedrijfsvoering en cultuur. Het wordt gezien als één van de ingrijpendste wetwijzigingen. Er spelen vele belangen, zowel intern als extern. Een belangrijk risico is dat de implementatie verzandt en dat hoofd- en bijzaken onvoldoende gescheiden worden: “zoveel mensen zoveel wensen en zoveel partijen zoveel belangen”. Een transparante sturing is noodzakelijk om gewenste voortgang te behouden. Naar de huidige inzichten treedt de wet 1 januari 2021 in werking. Het jaar 2021 lijkt ver weg, maar we moeten hard aan de slag om klaar te staan.

Om écht goed te weten waar we staan, waar we naartoe willen en hoe met elkaar de beweging maken. Er bestaan dan ook geen panklare recepten en/of blauwdrukken voor de vernieuwing. Het in-huis en in samenregie vormgeven van nieuw beleid, werkwijzen, informatiesystemen is het devies. Maar hoe nu sturing te geven aan deze verandering? Te vaak wordt gedacht dat als alles van te voren goed is uitgedacht, het op papier staat en goed op de tijd en kosten wordt gelet het traject succesvol zal zijn. Maar de werkpraktijk in het fysiek domein is van origine sectoraal en daarmee niet direct gericht op samenwerking. De implementatie van de Omgevingswet is dan ook vooral een gedrags- en cultuurverandering. Een belangrijke driver voor het laten slagen is bedrijfsvoering en de businesspartner rol die het moet innemen om de transformatie letterlijk en figuurlijk handen en voeten te geven. Hieronder enkele overwegingen in dit proces van organiseren, ontwerpen en waarmaken.

Wat is uw vertreksituatie?

De implementatie van de Omgevingswet biedt veel keuzevrijheid. Het is dan ook van belang u politiek-bestuurlijke ambitie te bepalen. Wat hier bij helpt is zicht te krijgen op uw vertreksituatie (waar staan we nu?). Bijvoorbeeld wie is verantwoordelijk voor welk deel van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, welke vormen van participatie worden nu al toegepast, welke beleidsregels en verordeningen gelden lokaal voor de fysieke leefomgeving etc. Vanuit deze vertreksituatie in combinatie met uw politiek-bestuurlijke ambitie (waar willen we naartoe?) kunt u verder met het opstellen van uw veranderstrategie en implementatieplan (hoe maken we de beweging?).

Wat is uw veranderstrategie om de beweging te maken?

Het daadwerkelijk sturing geven aan deze verandering is een complexe opgave. Het is daarom van belang een goed doordachte veranderstrategie te formuleren, passend bij de veranderopgave en de context (“de genen”) van de gemeente. Deze analyse is belangrijke input voor de keuze van de veranderstrategie. De transformatie vraagt vooral een omslag in denken, doen en handelen welke bestaat uit vier elementen: integraal werken, gebiedsgericht werken, samenwerken in de regio met partners en samenwerking lokaal met inwoners en ondernemers. Dat betekent naast een andere manier van (samen)werken ook professionaliseren. Uw medewerkers moeten zich verder professionaliseren om straks écht in de geest van de wet te kunnen werken. Ze krijgen een grote verantwoordelijkheid voor het inrichten van de fysieke ruimte, veel meer dan nu het geval is, maar kunnen die niet alleen invullen. Ze moeten daarin ondersteund worden om het werk straks goed te kunnen doen. Veel belangrijker dan schijnzekerheden te zoeken in een blauwdruk-planvorming is het zoeken naar de hefbomen voor deze verandering: met andere woorden wat maakt nu dat er beweging in de gewenste richting in het gewenste tempo tot stand komt gezien de veranderopgave en de context uw gemeente?

Hoe brengt u de dialoog met uw ketenpartners opgang?

De Omgevingswet ambieert om alle verschillende belangen vroegtijdig in het proces om tafel te krijgen. Dat klinkt eenvoudig maar blijkt in de praktijk vaak voor problemen te zorgen. Hoe brengt u deze dialoog opgang? Strategisch omgevingsmanagement kan daarin van toegevoegde waarde zijn. Zowel intern als extern. Oftewel kijk niet alleen naar de standpunten van de verschillende partijen, maar juist naar de belangen en vervolgens de waarden en normen. Dan blijkt heel vaak dat er oplossingen te bedenken zijn die in het belang van alle partijen.

Hoe convergeert u tot zowel mogelijk uniforme werkwijzen?

De Omgevingswet behelst een gehele nieuwe manier van denken en werken. De huidige werkprocessen zullen dan ook tegen het licht moeten worden gehouden. Hoe doet u dat? De ICT leidend laten zijn bij het herontwerp van de processen of het geheel expertmatig bedenken zal tot weerstand leiden. Van belang is om met de mensen die het werk straks daadwerkelijk verzetten samen te convergeren naar zo veel mogelijk uniforme werkwijzen. Er over praten focust vaak op de verschillen en de onmogelijkheden , “samen doen” focust op het gezamenlijke. In dat perspectief stellen wij een leeraanpak voor, want mensen veranderen pas echt als zij zelf betekenis kunnen geven aan de verandering. Door samen met anderen te bedenken hoe de nieuwe werkwijze wordt, het te ervaren (te experimenteren) en samen te evalueren ontstaat lering. Op deze wijze wordt het ‘denken’ over en het ‘doen’ gekoppeld en ontstaat lering. Zo wordt voorkomen dat de focus blijft op nadenken en er feitelijk geen verandering plaatsvindt (alleen op papier).

Vragen en contact

De invoering van de Omgevingswet vraagt veel van uw organisatie. De uitdagingen waar u voor staat vragen om samenregie, kennisdeling, transparantie en interdisciplinaire sturing. Vanuit JS Consultancy helpen wij u de aanpak in lijn te brengen met de laatste inzichten en ontwikkelingen. Door samenregie wordt de invoering van de Omgevingswet een succes. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Guido Termont via 06 – 33 32 19 61 guidotermont@jsconsultancy.nl of Ward Stadhouders 06 – 83 71 65 97 wardstadhouders@jsconsultancy.nl