Een paarse balk

Algemene voorwaarden JS Consultancy BV

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (toekomstige) management- en personeelsovereenkomsten; op overeenkomsten ter zake werving en selectie, detachering/interim-management, consultancy en training en opleiding, die tussen JS Consultancy B.V. te Amsterdam (KvK nummer 33265021), dan wel JS Consultancy Detachering B.V. te Amsterdam (KvK nummer 61438014), hierna gezamenlijk ieder afzonderlijk te noemen: “JS”, en haar wederpartij, hierna: “de opdrachtgever”, worden gesloten. Een ieder die door JS in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, kan een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen. De opdrachtgever (contractant) is de verstrekker van de opdracht, alsmede degenen, die behoren tot het organisatorische verband met degene die de opdracht daadwerkelijk heeft gegeven. Bepalingen in specifiek met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten hebben, in het geval van tegenstrijdigheid, voorrang op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 2: Totstandkoming, omvang en aard van de overeenkomst

1. De offertes van JS zijn vrijblijvend, en gelden, tenzij het tegendeel wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Bij het opstellen van de offerte gaat JS ervan uit dat de opdrachtgever zijn verplichtingen als omschreven in artikel 5, lid 1, nakomt. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte van JS mondeling of schriftelijk, danwel stilzwijgend, bijvoorbeeld door het aanvaarden van de door JS verrichte prestatie, accepteert. De opdracht van de opdrachtgever moet vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
2. Iedere overeenkomst wordt aanvaard door JS. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door iedere, daartoe bekwame, persoon die voor JS werkzaam is, wordt uitgevoerd.
3. De inspanningen die JS moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
4. Indien de opdracht die de opdrachtgever aan JS geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
5. Management- en personeelsovereenkomsten zijn overeenkomsten op grond waarvan door JS, al dan niet tijdelijk, een consultant ter beschikking wordt gesteld om nader overeen te komen werkzaamheden op nader overeen te komen condities te verrichten. Deze overeenkomsten bestaan in principe uit een raamovereenkomst (overeenkomst van opdracht) en uitvoeringsovereenkomsten (werkopdracht). Werving en selectie is een procedure, waarbij, bijvoorbeeld, door middel van het plaatsen van advertenties en steeds door middel van bestandsselectie kandidaten worden aangetrokken, die daarna worden geselecteerd en geïntroduceerd bij de opdrachtgever.
Loopbaanbegeleiding/job search is de dienstverlening van JS waarbij begeleiding plaatsvindt op het gebied van herbezinning op werk en loopbaan; respectievelijk begeleiding naar (ander) werk. Training en opleiding wordt in het bijzonder aangeboden op het gebied van bekwaamheids-en kennisbevordering van werknemers van opdrachtgever. Outplacement heeft tot doel het uitplaatsen van een werknemer naar een passende functie buiten de huidige organisatie.

Artikel 3: Honorarium en kosten

Honorarium en kosten terzake management- en personeelsovereenkomsten

1. Het honorarium ter zake management- en personeelsovereenkomsten wordt in principe op basis van een overeen te komen tarief per tijdseenheid overeengekomen. Naast het honorarium zijn nader overeen te komen kosten verschuldigd.

Honorarium en kosten in verband met werving en selectie

2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het honorarium ter zake werving en selectie gesteld op een percentage van het maximum van de loonschaal waarin de aan te werven functionaris word geplaatst inclusief 8% vakantiegeld en overige vaste bestanddelen, daaronder begrepen een bonus en een eindejaarsuitkering, op basis van een fulltime dienstverband, exclusief btw. Dit percentage, als grondslag voor de vergoeding aan JS, wordt in de overeenkomst genoemd, en door beide partijen geaccordeerd. Het honorarium is, tenzij anders wordt overeengekomen, in haar geheel verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt.
3. In het geval van werving en selectie is de opdrachtgever steeds, ongeacht het resultaat van de werkzaamheden van JS, de kosten van geplaatste advertenties, inclusief de kosten van ontwerp en opmaak, verschuldigd. JS zal de kosten hiervoor bij verstrekking van de opdracht tot adverteren in rekening brengen.
4. De opdrachtgever is het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten ter zake werving en selectie ook verschuldigd indien hij binnen één jaar na de beëindiging van de met JS gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkomst sluit met een door JS voorgestelde kandidaat, ongeacht het aantal personen waarvoor werd gecontracteerd. Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen één jaar nadien, tot stand komt met een kandidaat die door JS wordt genoemd vóórdat de overeenkomst van werving en selectie wordt gesloten. Voorts is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium en de gemaakte kosten verschuldigd, indien hij, in het geval de in artikel 2 lid 5 bedoelde exclusiviteit is overeengekomen, door middel van een ander kantoor dan JS de wervingsvraag vervult, en een arbeidsovereenkomst tot stand komt.

Mobiliteit; Training en Opleiding; Outplacement

5. Ter zake mobiliteit, training en opleiding en outplacement is het daarvoor schriftelijk overeen te komen honorarium verschuldigd. Het honorarium ter zake mobiliteit is afhankelijk van de snelheid waarmee een andere betrekking, of een andere duurzame externe oplossing, wordt gevonden. Facturatie vindt voorafgaand aan de aanvang van de opdracht plaats.
6. De kosten ter zake een externe opleiding ten behoeve van een opdrachtgever worden geacht exclusief locatiekosten te zijn, tenzij het gaat om een zogenaamde open opleiding/cursus, die op de kantoorlocatie van JS wordt verzorgd.

Algemeen

7. Indien de opdrachtgever – op welk moment en op welke grond dan ook, en zonder dat er sprake is van een tekortkoming van JS – een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen honorarium volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst; verbod overname consultant JS in het kader van een management- en personeelsovereenkomst.

1. JS verplicht zich om de opgedragen werkzaamheden op een zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de wettelijke voorschriften, en, indien van toepassing, van de gedrags- en beroepsregels van de betreffende beroepsgroep en branche. De door JS te verrichten werkzaamheden worden verricht door een consultant, zijnde een werknemer van JS of een door haar in te schakelen derde.
2. De termijnen, waarbinnen JS haar werkzaamheden moet afronden, zijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien JS haar werkzaamheden niet tijdig afrondt, danwel anderszins tekort schiet, dient de opdrachtgever JS schriftelijk in gebreke te stellen en haar een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn te gunnen, waarbinnen alsnog moet worden nagekomen.
3. JS bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de consultant(s) bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
4. JS heeft het recht om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden.
5. Indien en zo lang de opdrachtgever nalaat een door haar verschuldigde betaling te verrichten, of noodzakelijke informatie aan JS ter beschikking te stellen, heeft JS het recht om haar werkzaamheden op te schorten.
6. Partijen verplichten zich jegens elkaar om vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden bekend te maken.
7. Indien JS een derde inschakelt doet zij dat namens en voor rekening van haar opdrachtgever.

Voorschriften ter zake werving en selectie

8. Voordrachten van kandidaten in het kader van werving en selectie worden door JS gedaan naar beste inzicht en met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel genoemde normen. JS gaat ervan uit dat indien kandidaten inlichtingen over zichzelf verstrekken, of referenten inlichtingen over de kandidaten geven, die inlichtingen juist zijn, tenzij JS bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
9. Slechts de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat, met wie hij een arbeidsovereenkomst sluit.
10. De opdrachtgever is verplicht om binnen vijf dagen, nadat hij een arbeidsovereenkomst met een door JS voorgedragen kandidaat heeft gesloten, dit schriftelijk aan JS mede te delen, met toezending van een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Verbod overneming consultants JS in het kader van een management- en personeelsovereenkomst, en verschuldigde boete

11. Het is de opdrachtgever verboden om consultant(s) van JS gedurende de looptijd van de overeenkomst, of gedurende de eerste twaalf maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden hiervan, hetzij direct, hetzij indirect, al dan niet via een andere tussenpersoon dan JS, in dienst te nemen of werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Dit verbod heeft ook betrekking op de consultant(s) van JS, die zij noemt voordat een management- en personeelsovereenkomst wordt gesloten. In het geval van overtreding van dit verbod verbeurt de opdrachtgever aan JS een boete die gelijk is aan tien maal de vergoeding per maand op fulltime basis (derhalve tien maal 170 keer het uurtarief) voor de betreffende functionaris. Deze boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding, die JS derhalve separaat kan vorderen.

Artikel 5: Aanlevering gegevens door opdrachtgever en auteursrecht

1. De opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden en gegevens, die JS nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door JS gewenste vorm ter beschikking te stellen, en ook verder alle redelijke medewerking te geven aan de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de door JS in redelijkheid te geven aanwijzingen.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JS ter beschikking te stellen gegevens. JS is niet verplicht tot zelfstandige controle van deze gegevens, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. Dit geldt niet indien JS bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
3. De opdrachtgever heeft de schriftelijke toestemming van JS nodig indien hij door JS geproduceerde (werk)stukken, waaronder spreadsheets, verklaringen en adviezen
– op al deze stukken behoudt JS zich het auteursrecht voor -, aan derden, om welke reden ook, ter beschikking wil stellen. Het in de vorige zin gestelde heeft ook betrekking op mondelinge uitingen van JS.

Artikel 6: Annulering ter zake trainingen, opleidingen en coaching

In het geval van annulering geldt het volgende:

Annulering van een individuele training/opleiding en coaching

1a. Tot en met de 45e dag vóór aanvang van de training/opleiding en het eerste coachinggesprek kan annulering kosteloos plaatsvinden;
b. Indien annulering plaatsvindt in het tijdvak vanaf de 44e tot en met de 30e dag vóór de aanvang van de training/opleiding en het eerste coachinggesprek, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is niet verschuldigd indien de opdrachtgever met instemming van JS de training/opleiding en het coachinggesprek verplaatst naar een andere datum en JS door die verplaatsing geen schade lijdt;
c. Indien annulering later plaatsvindt is de cliënt 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd. De cliënt behoudt wel het recht om bij een annulering, waarvoor 100% van het honorarium wordt gedeclareerd, de betreffende deelnemer(s) een alternatieve, vergelijkbare, open cursus of opleiding op een andere datum te laten volgen.

Annulering van een groepstraining/-opleiding

2. In het geval er sprake is van een groepstraining/-opleiding, kan annulering ten aanzien van een individuele deelnemer tot en met de 45e dag vóór de aanvang van de dienstverlening kosteloos geschieden. Indien annulering plaatsvindt in de periode van de 44e dag tot en met de 30e dag vóór de aanvang van deze dienstverlening, dient de opdrachtgever een bedrag gelijk aan 50% van het voor die individuele deelnemer overeengekomen honorarium te betalen. Indien annulering later plaatsvindt, is steeds het volledige honorarium verschuldigd, ook indien de betreffende deelnemer zich voor of tijdens de dienstverlening terug trekt. Indien ter zake de individuele deelnemer niet separaat een honorarium is overeengekomen, wordt het voor de groep overeengekomen honorarium gedeeld door het aantal deelnemers, en de uitkomst als uitgangspunt genomen.

Het kosteloos aanwijzen van een vervanger

3. Het is steeds mogelijk om voor de deelnemer een vervanger aan te wijzen en deze de training en/of opleiding te laten volgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de vervangende deelnemer uiterlijk daags vóór de aanvang telefonisch of per e-mail aan JS wordt aangemeld en dat JS geen extra inspanning ten behoeve van de vervanger behoeft te leveren.

Artikel 7: Overmacht

1. Indien JS een verplichting niet, niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan JS toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen haar kantoor, of binnen het kantoor dat door JS voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingeschakeld, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat JS alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen.
2. Ieder van de partijen heeft het recht om, indien zich een situatie, als in het vorige lid bedoeld, voordoet, de overeenkomst voor het deel, waarop de overmacht betrekking heeft, al dan niet met onmiddellijke ingang, op te zeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
Opzegging van de overeenkomst als geheel is mogelijk indien het doel van de overeenkomst als gevolg van het door overmacht getroffen deel daarvan niet kan worden bereikt.

Artikel 8: Betaling, kosten, retentierecht en recht van opschorting

1. De opdrachtgever dient de betaling van de door JS uitgezonden factuur zonder aftrek, korting of verrekening te verrichten binnen de overeengekomen termijn die, indien niet anders wordt overeengekomen, 14 dagen na de dagtekening van de factuur, beloopt. De betaling dient plaats te vinden in Euro door middel van overschrijving naar een door JS aan te wijzen bankrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, raakt hij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn wordt de opdrachtgever de in artikel 6:119a BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd.
3. Zodra de opdrachtgever in verzuim raakt worden tevens alle overige vorderingen, die JS op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van de opeisbaarheid is de opdrachtgever ook over die vorderingen de in het vorige lid bedoelde rente verschuldigd.
4. In het geval de opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt gegeven zijn zij hoofdelijk jegens JS tot betaling gehouden.
5. De opdrachtgever is aan JS alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks verzuim, niet betaalt. Deze kosten zijn gelijk aan het honorarium dat de door JS ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken normaal gesproken in rekening brengt, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid te betalen kosten.
6. JS heeft het recht om, indien en zolang de opdrachtgever in verzuim verkeert om aan JS te betalen, alle stukken die op de (uitvering van de) opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.

Artikel 9: Duur van de overeenkomst en opzegging/ontbinding

In het algemeen geldt dat de overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan.
1. In het geval van werving en selectie eindigt de overeenkomst doordat de opdrachtgever met een door JS gepresenteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit danwel door dat JS aan de opdrachtgever mededeelt dat zij er niet in slaagt om een geschikte kandidaat naar voren te brengen. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op meerdere kandidaten eindigt de overeenkomst doordat met alle kandidaten een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, respectievelijk doordat JS ten aanzien van een of meer van de resterende vacatures meedeelt, dat zij er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden.
2. In het geval van loopbaanbegeleiding/job search eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn, respectievelijk indien eerder, in het geval van job search, doordat met een derde een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.
3. In het geval van training en opleiding eindigt de overeenkomst door voltooiing van het overeengekomen traject.
4. Steeds geldt dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft hij het overeengekomen honorarium met kosten volledig verschuldigd. Dit is in voor komend geval anders in het geval van training en opleiding, en annulering plaatsvindt voor de aanvang van de dienstverlening, in welk geval artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 10: Klachten

1. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de prestatie van JS heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken – schriftelijk en gemotiveerd bij JS te worden aangemeld. Klachten met betrekking tot een door JS uitgezonden factuur dienen op dezelfde wijze binnen 60 dagen na dagtekening daarvan te worden aangemeld.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vervaltermijn

1. Indien de opdrachtgever bewijst dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van JS die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden zou zijn vermeden, en hij ter zake tijdig heeft geklaagd, dient hij JS de gelegenheid geven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Indien blijkt dat JS niet in staat is de schade te herstellen heeft de opdrachtgever het recht om een derde in te schakelen met het verzoek om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
2. JS is slechts aansprakelijk – met inbegrip van de kosten van de eventuele inschakeling van een derde als bedoeld in het vorige lid – tot een maximum, dat gelijk is aan drie maal het bedrag van het honorarium, dat ter zake de betreffende opdracht tot aan de datum van het ontstaan van de schade, door de opdrachtgever verschuldigd is, dan wel – indien de rechter zou oordelen dat het honorarium niet dan wel slechts ten dele verschuldigd is – door hem verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd. Dit geldt niet indien er aan de zijde van JS sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van JS ter zake van door derden verrichte prestaties, wordt uitgesloten.
3. In het geval van een management- en personeelsovereenkomst vrijwaart de opdrachtgever JS voor aanspraken van of namens de consultant op grond van artikel 7:658 BW. Onder consultant in dit artikel wordt ook verstaan een derde, niet werknemer, die door JS aan de opdrachtgever uitgeleend/doorgeleend wordt.
4. In het geval van werving en selectie is JS niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door JS gepresenteerde kandidaat, met wie de opdrachtgever al dan niet een arbeidsovereenkomst aangaat.
5. De opdrachtgever vrijwaart JS voor vorderingen van derden, die worden veroorzaakt doordat hij aan JS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook vrijwaart de opdrachtgever JS voor vorderingen die derden tegen haar instellen, en betrekking hebben op enig tekortschieten door JS, en wel voor zover de door die derde gevorderde schade het in het tweede lid van dit artikel bedoelde plafond te boven gaat.
6. Iedere aanspraak van de opdrachtgever jegens JS vervalt na ommekomst van een jaar na het moment waarop de opdrachtgever schade lijdt.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten die tussen JS en haar opdrachtgever worden gesloten, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en JS, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de Rechtbank Amsterdam, onverminderd het recht van JS om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

JS Consultancy. Kennis van de overheid.